Hieronder een overzicht van de 26 shotokan kata's
 • Heian shodan
  Heian shodan
 • Heian nidan
  Heian nidan
 • Heian sandan
  Heian sandan
 • Heian yondan
  Heian yondan
 • Heian Godan
  Heian Godan
 • Tekki Shodan
  Tekki Shodan
 • Bassai Dai
  Bassai Dai
 • Kanku Dai
  Kanku Dai
 • Enpi
  Enpi
 • Sochin
  Sochin
 • Meikyo
  Meikyo
 • Ji'In
  Ji'In
 • Gojushiho Dai
  Gojushiho Dai
 • Jion
  Jion
 • Jitte
  Jitte
 • Hangetsu
  Hangetsu
 • Gankaku
  Gankaku
 • Tekki Nidan
  Tekki Nidan
 • Tekki Sandan
  Tekki Sandan
 • Chinte
  Chinte
 • Bassai Sho
  Bassai Sho
 • Kanku Sho
  Kanku Sho
 • Ninjushiho
  Ninjushiho
 • Unsu
  Unsu
 • Wankan
  Wankan
 • Gojushiho Sho
  Gojushiho Sho